Life would be so much simple if we don't care so much

Posts tagged ‘userdel’

Linux Xoá user account với command userdel

Có thể sử dụng command userdel để xoá user account
Tương tự, cũng có thể xoá thư mục home, mail spool của mỗi user. Bài này sẽ giải thích về cách dùng, format và các option của lệnh userdel.
Ngoài ra, command userdel cũng sẽ làm thay đổi các file /etc/passwd, /etc/shadow, /etc/group

1. Format và các option của「 userdel 」

Format
userdel [ -r ] login
login : chỉ đinh user name

Khi thực thi lệnh userdel thì line chưa thông tin user được chỉ định trong các file /etc/passwd, /etc/shadow, /etc/group sẽ bị xoá.
Option
-r Xoá tất cả các file nằm trong thư mục home directory cùng với bản thân thư mục home directory của user. Ngoài ra, cũng delete mail spool của user. Ở các hệ thống file khác, các file phải được tìm và xoá bằng tay.

***Note
Trong trường hợp không chỉ định option -r thì thư mục home, mail spool sẽ vẫn còn trên file hệ thống. Và các file bên trong thư mục home cũng còn.
Khi đó, owner và group của các file còn lại sẽ được set là uid và gid của user đã bị xoá.

[root@localhost ~]# id -a hogehoge
uid=514(hogehoge) gid=514(hogehoge) 所属グループ=514(hogehoge)

Check thư mục home của user 「hogehgoe」
[root@localhost ~]# ls -ld /home/hogehoge
drwx—— 4 hogehoge hogehoge 4096 4月 28 13:44 /home/hogehoge

Xoá user không chỉ định option「 -r 」
[root@localhost ~]# userdel hogehoge
[root@localhost ~]# ls -ld /home/hogehoge
drwx—— 4 514 514 4096 4月 28 13:44 /home/hogehoge
↑Owner và group được hiển thị theo uid, gid
Note

Trường hợp tạo user bằng command useradd, thì user name và group name được tạo giống nhau.
Nếu chỉ mỗi user đó thuộc về group, thì group đó sẽ được xoá cùng lúc với user. Nếu có user khác cũng thuộc về group đó thì group sẽ không bị xoá.

 

2. Các sample sử dụng「 userdel 」

Bởi vì nó khá là đơn giản nên có vẻ như không cần phải có ví dụ?

Trường hợp xoá user hogehoge
[root@localhost ~]# userdel hogehoge

↓ Trường hợp chỉ định option「 -r 」
[root@localhost ~]# userdel -r hogehoge
***Note
Nếu muốn giữ lại các file mà user đã tạo ra thì không sử dụng option「 -r 」
Mặc dù muốn xoá, nhưng nếu quên option 「 -r 」thì có thể dùng command rm để xoá thư mục home directory cũng OK.

***Note
Nếu muốn xoá tất cả các file đã được tạo ra của user, có thể làm như dưới đây để xoá hết.

Xoá toàn bộ các file của user 「 hogehoge 」
↓ Search uid ( user id ) của user「 hogehoge 」
[root@localhost ~]# ls -ld /home/hogehoge
drwx—— 4 514 514 4096 4月 28 13:44 /home/hogehoge
Có thể biết user「 hogehoge 」có uid là「 514 」

↓ Show để confirm lại danh sách file của uid 「 514 」như sau
[root@localhost ~]# find / -uid 514
/home/hogehoge
/home/hogehoge/.bash_logout
/home/hogehoge/.qmail
/home/hogehoge/.gtkrc
/home/hogehoge/.bash_profile
・・・
[root@localhost ~]# find / -user hogehoge -exec rm -rf {} \;
↑Sử dụng command「 rm 」với các file hiển thị ở trên. 「 \ 」là ký hiệu「 ¥ 」
Như vậy thì tất cả các file của user hogehoge sẽ bị xoá.

Trích nguồn

http://kazmax.zpp.jp/linux_beginner/userdel.html

 

Advertisements