Life would be so much simple if we don't care so much

Posts tagged ‘permission’

Linux – các ký hiệu và số đại diện biểu thị quyền truy cập (permission)

Có thể kiểm tra quyền truy cập file và directory với command「ls -l」. Các ký hiệu r, w, x, – và 1 số ký tự khác có thể dùng để biểu thị cho quyền truy cập.

Đối với những người sử dụng FTP hay quản lý site thì có lẽ đã quen thuộc với cách thức này.
Cách hiển thị dựa trên các giá trị permission thì từ bài này về sau, cũng dùng cách giải thích tương ứng cho các command được dùng để quản lý quyền truy cập file và thư mục, cách thức này cũng thường apply ở các hệ thống open source được triển khai trên thế giới, cho nên nếu có thể nhớ  sẵn thì sẽ rất có lợi.

1. Các ký hiệu tương ứng quyền truy cập và các giá trị liên quan

Ký hiệu ứng với quyền truy cập có thể được thay thế bởi các con số như sau

r → 4 read
w → 2 write
x → 1 execute
– → 0 Không có quyền

2. Hiển thị quyền truy cập bởi number
Quyền truy cập được biểu thị dưới dạng giá trị số thì list các quyền truy cập được hiển thị theo ký tự sẽ được chia theo các phần tương ứng với

「 Owner」, 「Owner group」, 「Orther 」 rồi chuyển đổi thành giá trị số và các phần sẽ được thêm vào.
Có thể tham khảo cách hiển thị quyền truy cập như sau:
Vd: trường hợp rwxr-xr–

「 Owner」「Group」「Orther」
「 rwx  」「r-x」「r--」
↓ ↓ ↓
4+2+1
=7 4+0+1
=5 4+0+0
=4
Đối với 「 Owner」thì quyền truy cập là「rwx」nên giá trị số sẽ được thay thế là 「4+2+1」, kết quả là 7
Đối với 「 Owner group」thì quyền truy cập là「r-x」nên giá trị số sẽ được thay thế là 「4+0+1」, kết quả là 5
Đối với 「 Orther」thì quyền truy cập là「r--」nên giá trị số sẽ được thay thế là 「4+0+0」, kết quả là 4
Tất cả khớp với 「rwxr-xr–」thì có thể biểu thị bởi「754」. Giá trị 「754」tức là giá trị số đại diện cho quyền truy cập

***Note
Chi tiết sẽ được giải thích ở phần tương ứng nhưng có thể tham khảo ví dụ sau:
Khi thực thi
# chmod 754 text.txt
thì quyền truy cập file test.txt có thể được chuyển thành 754(rwxr-w-r–)

Ngoài ra, với các hệ open source được phân phối dùng trên thế giới, thì sẽ có các bài giải thích về việc set quyền 777 cho thư mục hoặc set quyền 755 cho file.

Trích dẫn

http://kazmax.zpp.jp/linux_beginner/permission_numerical.html

Advertisements