Life would be so much simple if we don't care so much

Posts tagged ‘groupdel’

Linux Xoá group – groupdel

Trên Linux, có thể sử dụng lệnh 「 groupdel 」để xoá group và command naỳ không có option.
Trường hợp group muốn xoá là initial group (main group) của user thì không thể xoá được.

Tuỳ theo lênh groupdel mà các file 「 /etc/group 」,「 /etc/gshadow 」sẽ được thay đổi. Ngoài ra, lệnh này được thực thi với user root.

1. Sử dụng lệnh「 groupdel 」để xoá group

Trường hợp group muốn xoá là initial group (main group) của user thì không thể xoá được.
Để xoá group, thì thực thi lệnh groupdel như sau

Format
groupdel 「 tên group」
Vd: Trường hợp xoá hoge_group
[root@localhost ~]# groupdel hoge_group
Trong case muốn confirm lại group muốn xoá có phải là inital group của user hay không, có thể confirm thông qua xem danh sách user của group (http://kazmax.zpp.jp/linux/lin_listgroupusers.html)

2. Các option của command「 groupdel 」và các file liên quan

Option
Lệnh groupdel không có option chỉ định

Các file liên quan
Dựa theo command groupdel mà các file sau sẽ được cập nhật
/etc/group
/etc/gshadow

Nếu không sử dụng command, việc update trực tiếp những file trên cũng sẽ có tác dụng với hệ thống.

Trích nguồn

http://kazmax.zpp.jp/linux_beginner/groupdel.html

Advertisements