Life would be so much simple if we don't care so much

Posts tagged ‘chgrp’

Linux – Change group của file/ directory chgrp

Để thay đổi group của file/ thư mục thì có thể dùng command 「chgrp」. Ở bài này sẽ giải thích về cách sử dụng của command 「chgrp」

1. Format của lệnh chgrp

Format
chgrp [options] group file…
Các option chính
-R, –recursive Ownership của group được thay đổi đệ quy apply lên directory và các thành phần chứa bên trong thư mục đó. Lệnh execute trên tất các các file và subdirectory bên trong file
-c, –changes Hiển thị nội dung chi tiết của từng file mà được apply chuyển đổi group trong thực tế.
Command chgrp thì group mà được chỉ định cho file sẽ được set. Ngoài group name ra thì có thể chỉ định groupID

2. Các sample dùng chgrp

Thử dùng command chgrp trong thực tế.

Thay đổi group của file test.txt thành group2
$ ls -l
合計 4
-rw-r–r– 1 user1 group1 0 7月 22 08:50 test.txt ← Group của test.txt là group1

Sử dụng lệnh chgrp
$ chgrp group2 test.txt
$ ls -l
合計 4
-rw-r–r– 1 user1 group2 0 7月 22 08:50 test.txt ← group được đổi thành group2
Các file/subdirectory của dir1 cũng được gom lại và change thành group2
$ ls -l dir1/
合計 12
-rw-r–r– 1 user1 group1 0 7月 24 08:32 test1.txt ← group của file là group1
-rw-r–r– 1 user1 group1 0 7月 24 08:32 test2.txt ← group của file là group1
-rw-r–r– 1 user1 group1 0 7月 24 08:32 test3.txt ← group của file là group1

$ chgrp -R group2 dir1 ← với việc chỉ định option「-R」thì group của tất cả các subdirectory của dir1 đều change

$ ls -l dir1/
合計 12
-rw-r–r– 1 user1 group2 0 7月 24 08:32 test1.txt ← group của file được change thành group2
-rw-r–r– 1 user1 group2 0 7月 24 08:32 test2.txt ← group của file được change thành group2
-rw-r–r– 1 user1 group2 0 7月 24 08:32 test3.txt ← group của file được change thành group2

Trích nguồn

http://kazmax.zpp.jp/linux_beginner/chgrp.html

Advertisements