Life would be so much simple if we don't care so much

Archive for the ‘Network’ Category

Các bài lab căn bản về mạng máy tính

Các bài lab căn bản về mạng máy tính:

  • Lab 1:Bấm cáp UTP
  • LAB 2:GIAO THỨC IP
  • LAB 3: CẤU HÌNH GIAO THỨC IP
  • LAB 4:Phân tích gói dữ liệu
  • LAB 5:DỊCH VỤ NNTP VÀ FTP
  • LAB 6:DỊCH VỤ DNS, SMTP VÀ POP3
  • LAB 7: SOCKET UDP

Download tại đây

Advertisements