Life would be so much simple if we don't care so much


Trên Linux OS, nếu muốn tạo mới group thì sẽ sử dụng command 「 groupadd 」

Lệnh「 groupadd 」chỉ có 2 option là 「-g 」và「 -o 」
Option「 -g 」sử dụng trong trường hợp chỉ định GID khi tạo group.
Option 「 -o 」sử dụng khi muốn cho phép tạo GID trùng nhau.
Trong case sử dụng lệnh useradd thì có lúc cũng hữu ích khi chỉ định option 「 -o 」nhưng với trường hợp groupadd thì sẽ được sử dụng ở những hoàn cảnh như thế nào? (Tham khảo lại về tạo mới user trên Linux và xem chú thích dưới cùng của lệnh useradd)

Tuỳ theo lệnh groupadd mà sẽ có những thay đổi ở file 「 /etc/group 」và「 /etc/gshadow 」
Việc tạo mới group cũng sẽ được tiến hành dưới quyền của 「 root 」

1. Tạo group với lệnh「 groupadd 」

Tạo group với groupadd như sau:

Format
groupadd 「 Tên group 」
Vd: Trường hợp tạo hogegroup
[root@localhost ~]# groupadd hogegroup
[root@localhost ~]# tail -1 /etc/group
hogegroup:x:515:
↑ File /etc/group, 1 line của hogegroup đã được thêm vào

2. Tạo group với「 groupadd 」có chỉ định GID

Tạo group chỉ định GID với groupadd như sau:

Format
groupadd -g GID 「 Tên group 」
GID dùng để chỉ ID của 1 nhóm group sử dụng bên trong hệ thống. Về cơ bản thì nên chỉ định giá trị định danh duy nhất (unique value)

GID có thể được xem tại file /etc/group. Chi tiết bên trong file etc/group thì có thể tham khảo lại ở bài「  Linux Danh sách group và file /etc/group 」

Vd: Trường hợp tạo group hogegroup và chỉ định GID 520
[root@localhost ~]# groupadd -g 520 hogegroup
[root@localhost ~]# tail -1 /etc/group
hogegroup:x:520:
↑ GID là 520 của group hogegroup sẽ được thêm vào

***Note

Nếu chỉ định 1 group ID trùng với group đã được tạo trước đó, Linux sẽ show warning.

[root@localhost ~]# tail -1 /etc/group
hogegroup:x:520:
[root@localhost ~]# groupadd -g 520 hogegroup2
groupadd: ユーザID 520 が重複しています
Vậy tại sao lại có warning về「 ユーザID 」?
Nếu có option 「 -o 」được chỉ định thì việc GID có bị trùng đi nữa cũng sẽ không có warning xuất hiện. Có thể làm như vậy nhưng có lẽ sẽ chẳng có lợi ích nào cả? (theo ý kiến người viết)

[root@localhost ~]# groupadd -g 520 -o hogegroup2
[root@localhost ~]# tail -2 /etc/group
hogegroup:x:520:
hogegroup2:x:520:

3. Các option của「 groupadd 」và các file liên quan

Tuỳ theo lệnh groupadd mà sẽ có những thay đổi ở file 「 /etc/group 」và「 /etc/gshadow 」

Nếu không sử dụng command thì với có thể sử dụng cách thay đổi trực tiếp nội dung file trong hệ thống

Trích nguồn

http://kazmax.zpp.jp/linux_beginner/groupadd.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: