Life would be so much simple if we don't care so much


Để thay đổi thông tin người dùng, có thể sử dụng command usermod

Các thông tin thư mục home, group, thời điểm expired của user account đều có thể thay đổi được. Cách thay đổi info của group và thư mục home, command và option chỉ định, định dạng, các example khi dùng sẽ được giải thích trong bài này.

Bên cạnh đó, tương ứng lệnh usermod thì các file /etc/passwd, /etc/shadow, /etc/group sẽ được thay đổi.

1. Format của「 usermod 」& các option

Format
usermod [ -c comment ] [ -d home_dir [ -m ] ]
[ -e expire_date ] [ -f inactive_time ]
[ -g initial_group ] [ -G group [ ,… ] ]
[ -l login_name ] [ -p passwd ]
[ -s shell ] [ -u uid [ -o ] ] [ -L | -U ] login
login là user account name
option [ ] là không bắt buộc. Nếu không chỉ định bất kỳ option nào thì sẽ không có gì thay đổi trên user account nhưng trên thực tế trường hợp này khi thực thi thì option [ ] sẽ được bỏ ra.

Các option lệnh
-c comment login : Thay đổi comment
-d home_dir login : Thay đổi thư mục home. Ngoài ra, phía sau nếu thêm option -m thì nội dung bên trong thư mục home hiện hành sẽ được move sang thư mục home mới. Trường hợp thư mục mới chưa tồn tại thì sẽ được tạo mới.
-e expire_date : Thời điểm account bị vô hiệu hoá. Định dạng chỉ định là YYYY-MM-DD
-f inactive_days : Sau khi password bị vô hiệu hoá, thì có thể chỉ định 1 khoảng thời gian giới hạn mà sau thời gian đó account  sẽ trở nên vô hiệu vĩnh viễn. Nếu giá trị 0 được thiết lập thì ngay khi password dc set vô hiệu thì lập tức account sẽ không thể sử dụng được, giá trí -1 được chỉ định thì tính năng này sẽ bị vô hiệu hoá. -1 là giá trị mặc định.
-g initial_group : Chỉ định group chính của user, group name hoặc ID
-G group,[…] : Group mà account thuộc về, thêm subgroup. Các group phải cách nhau bởi dấu phẩy..  Nếu group ban đầu không được chỉ định ở đây thì account sẽ bị xoá khỏi group.
-l login_name : Thay đổi user login name. Password được giữ nguyên vậy. Nếu thay đổi option này thì nên thay đổi luôn thư mục home của user.
-s shell : Thay đổi login shell
-u uid : Thay đổi user ID
-L : Để lock user password. Account bị lock thì sẽ không có khả năng login vào với mật khẩu.
-U : Dùng unlock user password. Lệnh này ngược với option -L

***Note:
Khi sử dụng option -L thì trước hết các mục password của các file /etc/passwd hoặc /etc/shadow sẽ được gắn thêm  「 ! 」
Nếu trực tiếp thêm vào 「 ! 」thì cũng có thể lock được user account và ngược lại nếu xoá đi 「 ! 」thì trở thành unlock…. Hơn nữa, cũng có thể confirm file /etc/default/useradd

[root@localhost ~]# grep hogehoge /etc/shadow
hogehoge:$1$AEgraoiuK+hOIwiOIhefaZT2cmtsb5KoS/:13616:0:99999:7:::

[root@localhost ~]# vi /etc/shadow
hogehoge:!$1$AEgraoiuK+hOIwiOIhefaZT2cmtsb5KoS/:13616:0:99999:7:::
↑Không thể login chứng thực với password
***Note

Về trường hợp setting home directory bằng cách tạo mới directory mà sử dụng option -d home_dir -m.
Chẳng hạn,  trường hợp tạo directory là /home/users/hogehoge thì cần thiết phải tạo cho tới /home/users

2. Các example

Cập nhật thông tin của user 「 hogehoge 」theo các giá trị dưới đây
User sẽ có default froup là 「 hoge_group 」và Subgroup là 「 group1 」「 group2 」「 group3 」
Home Directory đổi thành 「 /home/users/hogehoge 」(Tạo mới directory)
↓Confirm thông tin hiện tại của account

[root@kazmax ~]# id -a hogehoge
uid=514(hogehoge) gid=514(hogehoge) 所属グループ=514(hogehoge)

[root@kazmax ~]# grep hogehoge /etc/passwd
hogehoge:x:514:514::/home/hogehoge:/bin/bash

[root@kazmax ~]# ls -d /home/users/hogehoge
ls: /home/users/hogehoge: そのようなファイルやディレクトリはありません

↓Thực thi command 
[root@localhost ~]# usermod -g hoge_group -G group1,group2,group3 \
-d /home/users/hogehoge -m hogehoge

[root@kazmax ~]# id -a hogehoge
uid=514(hogehoge) gid=518(hoge_group) \
所属グループ=518(hoge_group),515(group1),516(group2),517(group3)

[root@kazmax ~]# grep hogehoge /etc/passwd
hogehoge:x:514:518::/home/users/hogehoge:/bin/bash

Tham khảo
http://kazmax.zpp.jp/linux_beginner/usermod.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: